Europeiska Unionen

EU är från och med den 1 November 1993 en födragsbunden union mellan 28 demokratier i Europa. Europeiska unionen är den mest långgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen bär huvudansvaret för att den europeiska integrationsprocessen som påbörjades 1952 ska fullföljas efter upprättandet av den europeiska kol- och stålgemenskapen.

Europeiska Unionen består sedan den 1 juli 2013 av 28 medlemsstater

Medlemsstaterna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

I syftet om att nå gemensamma mål har alla stater frivilligt överfört en del av sin egen suveränitet till unionens sju institutioner.

Institutionerna är: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten.

De övergripande målet för EU är att enligt fördraget om Europeiska Unionen främja fred, frihet, demokrati och jämlikhet samt folkens välfärd. Ambitionen är att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser med en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, folk och kapital. En ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta som verkar runt om i världen med dess värden och bland annat ha en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik är unionens motto.

Samarbetet mellan medlemsstaterna har varit föremål för omfattande diskussioner som har utgjort kontroversiella frågor i stora delar av unionen. Vissa kritiker hävdar att unionen är odemokratisk, byråkratisk och alldeles för centraliserad  och komplex medans förespråkarna påstår att unionen utgör ett viktigt samarbete för att utveckla det ekonomiska och sociala välstånd och behålla detta och bevara freden efter andra världskriget.

Europeiska unionen tilldelades 2012 Nobels fredspris med motiveringen ”för att i över 60 år ha bidragit till fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa”.